Välkommen till vår värld
av smak och färg

Vårt ansvar

Som företag ska vi se till att ta hand om de resurser vi har till förfogande. För vår del handlar det om våra anställda och deras arbetsmiljö, våra produkters säkerhet i framtida livsmedel, vår omvärldsmiljö och den påverkan vi har på den.

Miljö och kvalitet

Vi har valt att certifiera oss via FSSC22000 (livsmedelssäkerhet) och ISO14001 (miljö).

Vårt livsmedelssäkerhetscertifikat

Vårt miljöcertifikat

Vår livsmedelssäkerhets- & miljöpolicy

KIWA certified

NordArom är “klimatpositiva” för 2018

Vårt klimatarbete fortsätter och nu har vi gjort vår CFA (Carbon Footprint Analyze) för 2018. Vi har kompenserat till 150% för alla direkta och indirekta utsläpp för 2018 och vi kan nu säga att vår verksamhet är klimatpositiv.

I Butere, Kenya, är tillgången till rent vatten låg. Vatten till matlagning och dryck behöver renas innan användning. Reningen sker oftast genom kokning med ved som tagits från närområdet, vilket anstränger de redan utsatta skogarna och deras ekosystem.

LifeStraw gör det enklare för användarna att effektivt och klimatsmart filtrera sitt vatten. Genom distribution av LifeStraw förbättras livsförutsättningarna för invånarna, då tillgången på rent och säkert vatten ökar. Hittills har nästan en miljon LifeStraw distribuerats i regionen, vilket dessutom har skapat nya arbetstillfällen med bra villkor.

Vid användandet av LifeStraws reningsteknik minskar även trycket på skogarna och de naturliga ekosystemen. Att behålla skogarna är viktigt i och med att träd och växter binder koldioxid vilket minskar den globala klimatpåverkan. LifeStraw är certifierat som ett Gold Standard-projekt

Genom Tricorona har vi valt ett CDM-projekt i Butere (Kenya) och kompenserar där för vårt koldioxidavtryck (575 ton).

Har du några frågor om detta är du välkommen att kontakta VD, Mats Hansare. Se länk för CDM-projekt i Certifikat klimatkompensation NordArom AB 2018.

Certifierade för ekologisk produktion

Sedan 21 mars 2016 är NordArom certifierade för ekologisk produktion. Vi uppfyller Rådets förordning (EG) nr 834/2007 med tillämpningsföreskrifterna(EG) nr 889/2008, om tillämpbart även tillämpningsföreskrifterna (EG) nr 1235/2008. Är du intresserad? Kontakta din säljare här hos oss för mer information.

Certifikat EU Ekologisk produktion

CSR

NordArom ska enligt de ägardirektiv som finns även verka för ett socialt ansvarstagande. Vi har därför valt att samarbeta med två organisationer som på olika sätt hjälper människor i svåra situationer.

* Action Aid jobbar förebyggande med hjälp till självhjälp och med fokus på kvinnor och barn
* Läkare utan gränser arbetar direkt i kris- och krigssituationer med medicinskt hjälparbete

NordAroms välfärdsavtryck

På vårt företag är vi 29 anställda. Vi bidrar till samhället genom vår verksamhet, men även via skatterna vi betalar.

Välfärd

Vi och andra företag i Sverige är viktiga för att det samhällsekonomiska kretsloppet ska fungera. När vi anställer och växer kan vi producera fler varor och tjänster men också bidra med skatteintäkter som finansierar den välfärd

som kommer oss alla till del. När vi är framgångsrika uppstår en positiv spiral. En ökad förståelse för sambandet mellan företagande, jobb och välfärd är viktig. Starka och växande företag ger jobb och välfärd. Vi som företag och våra anställda är stolta över vårt bidrag. Förra året bidrog vi genom våra skatter med omkring 9 500 000 kr till välfärden i Sverige. Detta räcker exempelvis till 18 sjuksköterskor, 19 poliser, 300 förlossningar, 64 förskoleplatser, 17 gymnasielärare osv.

NordAroms välfärdsavtryck

Elproduktion i egen regi via sol-el

Sedan 17 maj 2018 producerar vi ca 40 % av vårt energibehov med hjälp av en solcellsanläggning som är installerad på våra tak. Det är en Low CO2-certifierad anläggning bestående av 240 paneler som kommer att leverera c:a 63 000 kwh per år. Vi minskar därmed vårt klimatavtryck med 32 000 kg CO2 (ekvivalent).

Pressmeddelande Sunsolutions_NordArom 20180524

Biologisk mångfald

Nu är våra bi-medarbetare i full fart, cirka 10 000-15 000 honungsbin fördelade på två bikupor. Deras uppgift är att pollinera både odlade och vilda blommor, växter och träd lokalt i vårt område och se till att respektive samhälle byggs upp.

GDPR

NordArom tar integritetsskydd och dataskydd på högsta allvar. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Personuppgiftsansvarig är NordArom, du kontaktar oss gällande integritets- och dataskydd via karin.liljebladh@nordarom.se, NordAroms dataskyddsombud (DSO). För mer information läs vår externa integritetsskyddspolicy (pdf).