Välkommen till vår värld
av smak och färg

Vårt ansvar

Som företag ska vi se till att ta hand om de resurser vi har till förfogande. För vår del handlar det om våra anställda och deras arbetsmiljö, våra produkters säkerhet i framtida livsmedel, vår omvärldsmiljö och den påverkan vi har på den.

Miljö och kvalitet

Vi har valt att certifiera oss via FSSC22000 (livsmedelssäkerhet).

Certifikat FSSC 22000 KIWA ENG 20240903

Livsmedelssäkerhets, kvalitets och miljöpolicy NordArom AB

KIWA certified

NordArom är klimatpositiva för 2020

Vårt klimatarbete fortsätter och nu har vi gjort vår CFA (Carbon Footprint Analyze) för 2019. Vi har kompenserat till 150% för alla direkta och indirekta utsläpp för 2019 och vi kan nu säga att vår verksamhet är klimatpositiv.

Denna gång har vi valt att stöda projekt som syftar till ett hållbart jordbruk och biologisk mångfald.

I Panama är avskogning ett stort problem och återplanteringen är undermålig. Projektet Tropical Mix syftar till att kunna kombinera hållbart skogsbruk tillsammans med bevarande och skydd av områdets biologiska mångfald och rika ekosystem.

Detta trädplanteringsprojekt sträcker sig över flertalet provinser i Panama på ytor som tillsammans motsvarar över 3000 hektar. Totalt har mer än 7,5 miljoner träd planterats under projektets tid som inte bara binder koldioxid men även binder och säkrar vatten, vilket minskar risken för erosion. Projektet har hittills bidragit till en CO2e-minskning på ca 525 389 ton. Utöver de ekologiska fördelarna, har Tropical Mix även stora sociala fördelar. Delar av områdena används för hållbar kakaoproduktion, vilket bidrar till den lokala ekonomin. Projektet har även genererat över 150 långtidsanställningar med hälsoförsäkring och pension till lokalbefolkningen. Tropical Mix är det enda skogsprojektet i världen som är trippelcertifierat med Gold Standard, FSC och UTZ.

1 ton i projektet motsvarar cirka 7 planterade träd och 65 kvm skyddad skog.

Har du några frågor om detta är du välkommen att kontakta VD, Johan Eriksson. Se länk för CDM-projekt i Certifikat klimatkompensation NordArom AB 2020.

Certifierade för ekologisk produktion

Sedan 21 mars 2016 är NordArom certifierade för ekologisk produktion. Vi uppfyller Rådets förordning (EG) nr 834/2007 med tillämpningsföreskrifterna(EG) nr 889/2008, om tillämpbart även tillämpningsföreskrifterna (EG) nr 1235/2008. Är du intresserad? Kontakta din säljare här hos oss för mer information.

Certificate EKO 2021-08-19

CSR

NordArom ska enligt de ägardirektiv som finns även verka för ett socialt ansvarstagande. Vi har därför valt att samarbeta med två organisationer som på olika sätt hjälper människor i svåra situationer.

* Action Aid jobbar förebyggande med hjälp till självhjälp och med fokus på kvinnor och barn
* Läkare utan gränser arbetar direkt i kris- och krigssituationer med medicinskt hjälparbete

NordAroms välfärdsavtryck

På vårt företag är vi 29 anställda. Vi bidrar till samhället genom vår verksamhet, men även via skatterna vi betalar.

Välfärd

Vi och andra företag i Sverige är viktiga för att det samhällsekonomiska kretsloppet ska fungera. När vi anställer och växer kan vi producera fler varor och tjänster men också bidra med skatteintäkter som finansierar den välfärd

som kommer oss alla till del. När vi är framgångsrika uppstår en positiv spiral. En ökad förståelse för sambandet mellan företagande, jobb och välfärd är viktig. Starka och växande företag ger jobb och välfärd. Vi som företag och våra anställda är stolta över vårt bidrag. Förra året bidrog vi genom våra skatter med omkring 9 500 000 kr till välfärden i Sverige. Detta räcker exempelvis till 18 sjuksköterskor, 19 poliser, 300 förlossningar, 64 förskoleplatser, 17 gymnasielärare osv.

NordAroms välfärdsavtryck

Elproduktion i egen regi via sol-el

Sedan 17 maj 2018 producerar vi ca 40 % av vårt energibehov med hjälp av en solcellsanläggning som är installerad på våra tak. Det är en Low CO2-certifierad anläggning bestående av 240 paneler som kommer att leverera c:a 63 000 kwh per år. Vi minskar därmed vårt klimatavtryck med 32 000 kg CO2 (ekvivalent).

Pressmeddelande Sunsolutions_NordArom 20180524

Biologisk mångfald

Nu är våra bi-medarbetare i full fart, cirka 10 000-15 000 honungsbin fördelade på två bikupor. Deras uppgift är att pollinera både odlade och vilda blommor, växter och träd lokalt i vårt område och se till att respektive samhälle byggs upp.

GDPR

NordArom tar integritetsskydd och dataskydd på högsta allvar. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Personuppgiftsansvarig är NordArom, du kontaktar oss gällande integritets- och dataskydd via karin.liljebladh@nordarom.se, NordAroms dataskyddsombud (DSO). För mer information läs vår externa integritetsskyddspolicy (pdf).